โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

(๑) ผลิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

(๒) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาด้านออร์โธปิดิกส์ของประชาชนและสังคมไทย

(๓) ให้บริการผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่๑๐ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

(๔) ให้บริการวิชาการด้านออร์โธปิดิกส์ที่เปีนประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

Overview

ข่าว - ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ

สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการฝึกอบรม 2567 จำนวน 2 ตำแหน่ง

โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตามวันและเวลาดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้กับแพทย์ที่สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว สามารถติดต่อสมัครและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เลขากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

คุณ รมณีย์ จอมหงษ์ โทรศัพท์ 042-319200 ต่อ 1503

อาจารย์แพทย์

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แพทย์ประจำบ้าน

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสรระสิทธิประสงค์

program

นพ.นันทพัชร หลินศุวนนท์

แพทย์ประจำบ้าน

program

นพ.วิบูลลักษ์ นามสาย

แพทย์ประจำบ้าน

program

นพ.ธนัช ปิยะวรรณรัตน์

แพทย์ประจำบ้าน

program

นพ.ธีระ ชัยบุตร

แพทย์ประจำบ้าน

program

นพ.ณพงศ์ บัวบุตร

แพทย์ประจำบ้าน

program

นพ.สกลรัตน์ ลาภานิกร

แพทย์ประจำบ้าน

program

นพ.อัครวินทร์ ฉ.โรจน์ประเสริฐ

แพทย์ประจำบ้าน

program

นพ.วัชรชัย โพธิ์ตาด

แพทย์ประจำบ้าน

program

นพ.ธนภัทร เลาหศักดิ์ถาวร

แพทย์ประจำบ้าน

ทำเนียบศิษย์เก่า

ทำเนียบศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสรระสิทธิประสงค์

program

นพ.ณพล รัตนเสรมทรัพย์

สำเร็จการศึกษา : 2566

ปัจจุบัน : แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รพ.จุฬาลงกรณ์

program

นพ.วรวิธ อดิพิบูลย์สิน

สำเร็จการศึกษา : 2566

ปัจจุบัน : แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รพ.ศรีนครินทร์

program

นพ.ณัฏฐ์ อนุกูลประเสริฐ

สำเร็จการศึกษา : 2566

ปัจจุบัน : รพ.สรรพสิทธิประสงค์

program

นพ.ปองพล ไฉไลเวทย์นฤมาณ

สำเร็จการศึกษา : 2566

ปัจจุบัน : แพทย์ประจำบ้าน รพ.รามาธิบดี

program

นพ.ศิริศักดิ์ ศรีเจริญ

สำเร็จการศึกษา : 2565

ปัจจุบัน : รพ.พิมาย

program

นพ.อิศราจันทร์สว่าง

สำเร็จการศึกษา : 2565

ปัจจุบัน : รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา

program

นพ.อภิรักษ์ เหมบุรุษ

สำเร็จการศึกษา : 2565

ปัจจุบัน : รพ.เลย

program

นพ.ภานุวัฒน์ ศิลาวัชนาไนย

สำเร็จการศึกษา : 2564

ปัจจุบัน : รพ.กรุงเทพ

program

นพ.ณพัชร ณ ตะกั่วทุ่ง

สำเร็จการศึกษา : 2564

ปัจจุบัน : รพ.สินแพทย์ รามอินทรา

program

นพ.สรณ์สิริ นาคสุริยันต์

สำเร็จการศึกษา : 2564

ปัจจุบัน : รพ.พิบูลมังสาหาร

program

นพ.พงษ์นิวัฒน์ จันทนา

สำเร็จการศึกษา : 2563

ปัจจุบัน : รพ.สรรพสิทธิประสงค์

program

พญ.บุษกร ชลิดาพงศ์

สำเร็จการศึกษา : 2562

ปัจจุบัน : รพ.สรรพสิทธิประสงค์

program

นพ.อภินันท์ กำไล

สำเร็จการศึกษา : 2561

ปัจจุบัน : รพ.ฝาง

program

นพ.นครินทร์ พจน์อริยะ

สำเร็จการศึกษา : 2560

ปัจจุบัน : รพ.พิบูลมังสาหาร

program

นพ.สุทิวัส เหลืองสด

สำเร็จการศึกษา : 2560

ปัจจุบัน : รพ.สรรพสิทธิประสงค์

program

นพ.ศุภกิจ จุฑากฤษฏา

สำเร็จการศึกษา : 2557

ปัจจุบัน : รพ.สรรพสิทธิประสงค์

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ถ.สรรพสิทธิ,อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี, 34000

Tel: 045-319-291